Advertisement

Active Sellers
FUN.com
Things From Another World
Puzzle Master
Calendars
Zona: The Secret of Chernobyl

Description

Zona is an adventure board game designed for 1-4 players. To win the game, player must reach the sarcophagus of Chernobyl Nuclear Power Plant before other players. The sarcophagus opens only when player had previously collected 2 Secrets from underground facilities known as Secret Locations. Players must hurry because there is a time limit to the game. When the Final Emission strikes, everything is lost…

GAMEPLAY
Each turn players take 2 Actions (move, explore, combat etc.) and then everyone read an Event Card which contains text for short adventure. At the end of turn, a News Card is drawn by the first player and resolved by him.

MOOD
This board game emphasizes the aspect of survival. Zone depicted on the playing board is an extremely hazardous and isolated area with very limited access to functional equipment and supplies. Players must remember to frequently repair their Items and buy new ones. It is also crucial to rest to reduce Fatigue and heal Damage.

STALKERS
Each player takes role of 1 Scavenger from the 10 included in the game. Each Scavenger has their own Special Skill, set of basic Skills and starting equipment. Values of stats such as Awareness, Agility or Intellect determine how good they are in avoiding dangers and traps, fighting mutants or gathering Artifacts from anomalies. The story of Scavenger explains his/herPersonal Goal – the reason for arriving to the Zone. Differences between Scavengers makes playing each one of them completely unique.

•••

Polski opis:

PRZEGL?D
"Zona" jest przygodow? gr? planszow? zaprojektowan? dla 1-4 graczy. Aby zwyci??y?, gracz musi dotrze? do sarkofagu Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej zanim zrobi? to pozostali gracze. Sarkofag otworzy si? tylko, je?li gracz odkry? wcze?niej 2 Tajemnice z podziemnych placówek badawczych znanych jako Tajne Lokacje. Gracze musz? si? spieszy?, poniewa? gra ma limit czasowy. Gdy Ostateczna Emisja uderzy wszystko przepadnie...

ROZGRYWKA
W ka?dej turze gracze wykonuj? 2 Akcje (ruch, eksploracje, konfrontacje itp.) po czym ka?dy odczytuje Kart? Wydarze?, która zawiera tekst dotycz?cy krótkiego zdarzenia. Na koniec tury pierwszy gracz dobiera Kart? Wie?ci i rozpatruje jej efekt.

NASTRÓJ
Ta gra planszowa skupia si? na aspekcie przetrwania. Strefa przedstawiona na planszy jest skrajnie niebezpiecznym i odizolowanym obszarem z bardzo ograniczonym dost?pem do u?ytecznego wyposa?enia i zapasów. Gracze musz? pami?ta? o regularnych naprawach ich Przedmiotów oraz kupowaniu nowych. Niezwykle istotne jest tak?e odpoczywanie w celu zmniejszania Zm?czenia oraz leczenie Obra?e?.

STALKERZY
Ka?dy z graczy wciela si? w rol? 1 z 10 Szperaczy dost?pnych w grze. Ka?dy Szperacz posiada swoj? indywidualn? Zdolno?? Specjaln?, zestaw podstawowych Umiej?tno?ci i startowy ekwipunek. Warto?ci takie jak Czujno??, Sprawno?? czyIntelekt okre?laj? jak dobrze radz? sobie z omijaniem zagro?e? i pu?apek, walce z mutantami oraz wyci?ganiu Artefaktów z anomalii. Historia Szperacza wyja?nia jego/jej Cel Osobisty - powód przybycia do Strefy. Ró?nice pomi?dzy Szperaczami sprawiaj?, ?e gra ka?dym/? z nich jest ca?kowicie odmienna.

Game Discussions

Add Comment

You need to be logged in to comment.

Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Marketplace

No listings at the moment.


Do you own this game?
Best Sellers
Board Games

Latest Searches: harry potter | Tropical | Anna maria island monopoly | le havre - the inland port | beyblade | Board+games+for+kids | united states | killer bunnies chocolate booster deck | FEDS N HEADS CARDS BURNS BUSTS BUMMERS AND RIP OFFS | gi | adventure pyramid horus | pride | Rail Baron | hotel+board+games | monopoly preston | cranium jam pack jam | Settlers of | schnauzer-opoly | chesss | bandits | cafe | map building board games | The little mermaid under the sea treasures | Cards the universe and everything | Spider-Man into the spiderverse | freddy fazbears pizza | Adult game | grade up to elite cow | lake charles opoly | stupid deaths
Sitemap: All Categories | All Publishers | All Designers | All Mechanisms | All Artists | All Family
© 2018-2024 BoardGames.com | Your source for everything to do with Board Games
All Rights Reserved
Please note: BoardGames.com will receive commissions from purchases made through links on this page.
Privacy Policy | Contact Us