Advertisement

Active Sellers
Calendars
Things From Another World
FUN.com
Puzzle Master
Bo?e Igrzysko
Bo?e Igrzysko
by Diablos Polacos, Phalanx Games Polska (2010)
Player Count
3 to 4

Player Ages
12+

Playing Time
2 hours
Categories
 • Political
 • Negotiation
 • Medieval
 • Renaissance
 • Pike and Shot
 • Age of Reason
 • Designers
 • Martin Wallace
 • Mechanisms
 • Auction/Bidding
 • Voting
 • Dice Rolling
 • Area Control / Area Influence
 • Artists
 • Robert Kraszewski
 • Grzegorz Bakera
 • Family
 • Country: Poland
 • Country: Ukraine
 • Country: Lithuania
 • Components: Map (Continental / National scale)
 • Rating: 7.68/10 from 250 users

  Description

  A spin off from Martin Wallace's design God's Playground features updated artwork and a new rule set for four players.

  The title is borrowed from book by Norman Davies.

  The game itself is set in Poland. It covers the period from about 1400 to 1790, which is covered by volume 1 of the two books.

  From BGN:

  In GP, players represent families of Polish nobles who are trying to increase their wealth and influence while fending off enemy nations that constantly threaten Poland.

  The four families are:

  In each of the four turns of GP, players place markers in five different Polish regions, and in a box representing the Polish national army. Each marker has a number ranging from zero to five which represents the number of nobles that the player is placing in that area. Most actions in the game require a player to remove a noble cube from an area in order to perform an action in that area. Players also have income-generating estates in the different areas of Poland, and these holdings may determine which areas a player is most eager to defend.

  Each turn, players may raise private armies and use them to strike at the five nations that threaten the different areas of Poland. If a player is successful enough at attacking an enemy nation, then that nation may not have the resources to attack Poland that turn. Later, a roll of four die will determine which enemy nations receive reinforcements, and then enemy nations will take their turn attacking Poland. A successful enemy invasion of Polish territory may result in players losing one or more estates in that region.


  Bo?e Igrzysko - Dzieje Rzeczpospolitej Szlacheckiej.

  "Nierz?dem Polska stoi" - nie?le kto? powiedzia?;
  Lecz drugi odpowiedzia?, ?e nierz?dem zginie.
  Pan Bóg nas ma jak b?aznów. I to prawdy blisko,
  ?e mi?dzy lud?mi Polak jest Bo?e igrzysko.

  Gra obejmuje dzieje I Rzeczpospolitej od czasu panowania dynastii Jagiellonów i wojen z Zakonem Krzy?ackim, a? po rozbiory Polski w XVIII wieku.

  Bo?e Igrzysko zosta?o zaprojektowane dla trzech graczy, lecz posiada równie? wariant dla czterech osób. Ka?dy z graczy wciela si? w rol? przywódcy jednej z g?ównych familii magnackich tamtych czasów. Bia?y kolor odpowiada rodowi Radziwi??ów (herbu Tr?by), czerwony odpowiada Sapiehom (herbu Lis), niebieski Potockim (herbu Pi?awa), a ?ó?ty rodowi Leszczy?skich (herbu Wieniawa). Podczas rozgrywki gracze b?d? musieli szuka? kompromisu pomi?dzy interesem w?asnego rodu, a interesem ca?ej Rzeczpospolitej.

  Rozgrywka trwa cztery tury, ka?da z nich jest podzielona na kilka etapów i faz. W ka?dej turze Rzeczpospolita b?dzie zmaga?a si? z o?ciennymi pa?stwami, które b?d? próbowa?y dokona? na ni? inwazji. Pó?nocnym granicom Polski zagra?a? b?dzie Zakon Krzy?acki, pó?niej Szwedzi, a na ko?cu zach?anni Prusacy. Z pó?nocnego wschodu grozi? b?dzie coraz wi?ksza pot?ga Rosji. Z po?udniowego wschodu b?d? nadchodzi? nieujarzmieni Tatarzy. By z nimi walczy?, gracze b?d? mogli posi?kowa? si? wojskami kozackimi, te jednak skore s? do buntu. Na po?udniu rozpo?ciera si? muzu?ma?ska pot?ga Imperium Otoma?skiego. Za wojn? z niewiernymi, graczy czeka najwi?ksza chwa?a, b?d? mogli oni nawet i?? na odsiecz Wiednia. Ostatnie o?cienne mocarstwo – Imperium Habsburgów – na pocz?tku gry zachowuje pozorn? neutralno??, jednak próbuje zdominowa? Rzeczypospolit? politycznie. W ostatniej turze Habsburgowie ?ci?gaj? jednak bia?e r?kawiczki i przy??czaj? si? do Rosji i Prus w celu rozebrania Polski.

  Gracz, jako g?owa magnackiej rodziny, b?dzie dysponowa? rzeszami szlacheckiej klienteli, gotowych do dzia?ania na jego rozkazy. Na pocz?tku ka?dej tury gracze decyduj? gdzie wy?l? pos?usznych im szlachciców. Za ich pomoc? gracze b?d? werbowa? wojska, wysy?a? zbrojne wyprawy, zdobywa? w?adz? na sejmikach ziemskich i przewag? polityczn? na dworze Króla. Szlachcice to najcenniejszy zasób gracza i musi on rozwa?nie z nich korzysta?.

  Gracz b?dzie czerpa? pieni?dze z latyfundiów, których ilo?? b?dzie móg? zwi?ksza? podczas gry. Zamo?no?? latyfundiów b?dzie zale?a?a tego, czy w prowincji, w którym si? one znajduj?, kwitnie pokój, czy raczej by?a ona ofiar? zagranicznego najazdu. Ziemie ograbione i wyludnione przez Tatarów nie dadz? dochodu porównywalnego z maj?tkami le??cymi w niezrujnowanej wojn? prowincji. Gracze b?d? mogli rozwija? swoje latyfundia gospodarczo, poprzez zatrudnianie zarz?dców a nawet budow? miast.

  Na presti? rodu wp?ynie s?awa zdobyta w bitwach, nawet je?li toczone wojny nie zawsze b?d? wygrane. Presti? danego rodu b?dzie wzrasta? tak?e dzi?ki fundowaniu miast, kolegiów, powi?kszaniu ilo?ci latyfundiów, wydatkom na dobra luksusowe.

  Gr? zwyci??y ten gracz, którego ród zdob?dzie najwi?cej punktów presti?u za wymienione wy?ej osi?gni?cia.

  Komponenty gry:
  - kartonowa plansza do gry,
  - instrukcja,
  - 4 karty pomocy,
  - 48 ?etonów wp?ywów – 4 komplety po 12 ?etonów w kolorze bia?ym, czerwonym, niebieskim i ?ó?tym,
  - 32 ?etony wojsk prywatnych – 4 komplety po 8 ?etonów (4 piechoty, 3 kawalerii, 1 artylerii) w kolorze bia?ym, czerwonym, niebieskim i ?ó?tym,
  - 9 ?etonów wojsk królewskich (4 piechoty, 4 kawalerii, 1 artylerii) w kolorze z?otym,
  - 2 ?etony wojsk kozackich (2 kawalerii) w kolorze jasnobr?zowym,
  - 80 kostek graczy – 4 komplety po 20 kostek w kolorze bia?ym, czerwonym, niebieskim i ?ó?tym,
  - 12 kostek króla w kolorze z?otym,
  - 64 dyski graczy – 4 komplety po 16 dysków w kolorze bia?ym, czerwonym, niebieskim i ?ó?tym,
  - 2 du?e dyski miast w kolorze szarym,
  - 8 dysków zarz?dców w kolorze szarym,
  - 1 du?y dysk traktatu w kolorze z?otym,
  - 5 du?ych dysków zamo?no?ci posiad?o?ci ziemskich w kolorze czarnym,
  - 2 piony w kolorze czarnym,
  - 125 kostek wrogów – 25 czarnych, 25 zielonych, 25 br?zowych, 30 pomara?czowych, 20 fioletowych,
  - 10 habsburskich znaczników wp?ywów w kolorze fioletowym,
  - 31 ?etonów z?otych o nominale 5,
  - 29 ?etonów z?otych o nominale 1,
  - 4 kostki do gry,
  - kartonowa bu?awa hetma?ska.

  Game Discussions

  Add Comment

  You need to be logged in to comment.

  Comments (0)

  No comments yet. Be the first!

  Marketplace

  No listings at the moment.


  Do you own this game?
  Best Sellers
  Board Games

  Latest Searches: Smash Up Expansion Monster Smash | Tribal | Black butler monopoly | West Monroe opoly board game | kaleidoscope classic | cholent | monooly normal | Monroe, Louisiana monopoly | go forth | snap on | games of the generals | San Leandro monopoly board game | Jacksonville | Detroitopoly | Naval | sea of vowels | dunedin opoly | tripoli | yaze | Once upin a time monopoly | raid | Taylor swift | AERA | Venom | murder at hogwarts | blue | broom | rich man poor man | futarama | malvern hill
  Sitemap: All Categories | All Publishers | All Designers | All Mechanisms | All Artists | All Family
  © 2018-2024 BoardGames.com | Your source for everything to do with Board Games
  All Rights Reserved
  Please note: BoardGames.com will receive commissions from purchases made through links on this page.
  Privacy Policy | Contact Us